Thông tư 229/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

Số: 229/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 62/2008/TT-BTC NGÀY 08/7/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 132/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ;
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam như sau:

Điều 1. Bãi bỏ Điểm 2.8 Mục 2 Phần III của Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung nội dung phân phối chênh lệch thu chi và sử dụng các quỹ được trích lập từ chênh lệch thu chi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam quy định tại Mục 2 Phần IV Thông tư số 62/2008/TT-BTC ngày 08/7/2008 của Bộ Tài chính như sau:

“2. Việc phân phối chênh lệch thu chi và sử dụng các quỹ được trích lập từ chênh lệch thu chi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008, Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 13/2008/QĐ-TTg ngày 18/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ”.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thực hiện từ năm tài chính 2009.

2. Các khoản đã trích từ chi phí để khen thưởng cho cá nhân, đơn vị ngoài ngành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 29 tháng 12 năm 2009, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải thực hiện hoàn nhập vào thu nhập của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
– Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Vụ TCNH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

 

 

Tags: 

Comments are closed.