Thông tư 21/2009/TT- BGTVT ngày 06/10/2009

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 21/2009/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN CỠ NHỎ” MÃ SỐ ĐĂNG KÝ: QCVN 03: 2009/BGTVT

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển cỡ nhỏ”; Mã số đăng ký: QCVN 03: 2009/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đối với các tàu đã ký hợp đồng đóng mới hoặc đã được đặt ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì vẫn áp dụng theo các tiêu chuẩn Việt Nam từ TCVN 7061-1: 2007 đến TCVN 7061-9: 2007 về Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ.

Điều 4. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

Hồ Nghĩa Dũng

 

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.