Thông tư 20/2009/TT- BYT ngày 20/11/2009

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 20/2009/TT-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2007/QĐ-BYT NGÀY 10/5/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA CỦA MỘT SỐ KHỐI LƯỢNG MÁU TOÀN PHẦN VÀ CHẾ PHẨM MÁU ĐẠT TIÊU CHUẨN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế,

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 28/2007/QĐ-BYT ngày 10/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2010.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch-Tài chính, Bảo hiểm Y tế, Pháp chế; Cục trưởng các Cục: Quản lý Khám chữa bệnh, Quản lý Dược, Phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

 

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.