Thông tư 17/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 12/12/2008

BỘ CÔNG THƯƠNG

______________

Số: 17/2008/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội,  ngày 12 tháng 12  năm 2008

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện việc áp dụng

chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng 

______________________

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa;

Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng như sau:

 

I- Quy định chung

1. Thương nhân nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này phải có giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công Thương cấp.

2. Giấy phép nhập khẩu tự động được Bộ Công Thương cấp cho thương nhân dưới hình thức xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu cho mỗi lô hàng. Riêng hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, nhập khẩu từ các khu phi thuế quan (kể cả kho ngoại quan) vào nội địa được xác nhận đăng ký nhập khẩu theo thời gian, không quá 30 ngày.

3. Hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định quản lý hiện hành:

– Hàng  tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh.

– Hàng nhập khẩu phi mậu dịch.

– Hàng nhập khẩu để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công (kể cả hàng nhập khẩu để lắp ráp, sửa chữa, bảo hành).

– Hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào các khu phi thuế quan (kể cả kho ngoại quan) và hàng sản xuất, gia công, lắp ráp trong các khu phi thuế quan nhập khẩu vào nội địa.

– Hàng nhập khẩu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế.

– Hàng nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư theo Luật Đầu tư.

4. Khi làm thủ tục nhập khẩu, thương nhân phải xuất trình cho cơ quan Hải quan Đơn đăng ký nhập khẩu tự động đã được Bộ Công Thương xác nhận cùng với bộ hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành và phải tuân thủ các quy định về chính sách mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hoá quản lý chuyên ngành và hàng hoá kinh doanh có điều kiện.

 

II- Đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động

1. Hồ sơ đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động, gồm:  

– Đơn đăng ký nhập khẩu tự động: 02 bản theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: 01 bản sao (có dấu sao y bản chính của thương nhân).

– Hợp đồng nhập khẩu: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

– L/C hoặc chứng từ thanh toán hoặc xác nhận thanh toán qua ngân hàng (có kèm Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng) theo mẫu tại Phụ lục số 03 (A) và 03 (B): 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

– Vận đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

Trường hợp được xác nhận đăng ký nhập khẩu theo thời gian (hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, nhập khẩu từ khu phi thuế quan, kho ngoại quan), không phải nộp vận đơn hoặc chứng từ vận tải nhưng phải gửi báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu của đơn đăng ký nhập khẩu đã được xác nhận lần trước (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04).

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giấy phép nhập khẩu tự động:

Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu tự động về:

– Trụ sở Bộ Công Thương: số 54 Phố Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

– Trụ sở Cơ quan đại diện của Bộ Công Thương: Số 45 Trần Cao Vân, phường 6, quận III, Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Thời gian cấp Giấy phép nhập khẩu tự động:

Giấy phép nhập khẩu tự động được cấp trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân.

4. Vụ trưởng, phó Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, Vụ trưởng-Trưởng cơ quan đại diện của Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh ký xác nhận đăng ký nhập khẩu tự động theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương và sử dụng con dấu của Bộ Công Thương và con dấu của Cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại T.P Hồ Chí Minh.

 

III- Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 21 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Giấy phép nhập khẩu tự động được Bộ Công Thương cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Công Thương về việc áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động một số mặt hàng tiếp tục có giá trị thực hiện theo nội dung đã xác nhận.

3. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, thương nhân và các tổ chức liên quan phản ánh về Bộ Công Thương bằng văn bản để kịp thời xử lý.

Nơi nhận:

– Ban bí thư T.W Đảng;

– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;

– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;

– Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;

– Tòa án Nhân dân Tối cao;

– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

– Kiểm toán Nhà nước;

– Tổng cục Hải quan;

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục

thuộc Bộ Công Thương;

– Các Sở Công Thương;

– Website Bộ Công Thương;

– Lưu: VT, XNK (15).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký) 

Bùi Xuân Khu

 

Comments are closed.