Thông tư 16/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 09/12/2008

BỘ CÔNG THƯƠNG

______________

Số: 16/2008/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội,  ngày 09 tháng 12  năm 2008

 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý  nhập khẩu
 theo hạn ngạch thuế quan năm 2009

___________________________

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan  năm 2009 như sau:

 

I. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2009

Stt

Mã số hàng hoá

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

1

04070091

Trứng gà

34.000

04070092

Trứng vịt

04070099

Loại khác

2

2401

Thuốc lá nguyên liệu

tấn

45.000

3

2501

Muối

tấn

250.000

4

1701

Đường tinh luyện, đường thô

tấn

61.000

                     
II. Nguyên tắc cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

 Nguyên tắc giấy phép theo chế độ hạn ngạch thuế quan, đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan và thủ tục cấp phép theo hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài

Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đường tinh luyện và đường thô cho các thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu để phục vụ trực tiếp sản xuất.

III.Điều khoản thi hành

 Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

– Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;

– Viện KSND tối cao;

– Toà án ND tối cao;

– Cơ quan TW của các Đoàn thể;

– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);

– Kiểm toán Nhà nước

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ Công Thương;

– Các Sở Công Thương;

– Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng

   các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;

– Lưu: VT, XNK (15)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký) 

Nguyễn Thành Biên

 

 

Comments are closed.