Thông tư 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——————-

Số: 01/2011/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2011

THÔNG TƯ

CÔNG BỐ DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

————————-

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin,

QUY ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Điều 2. Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng để làm căn cứ trong thực hiện khảo sát, thiết kế sơ bộ khi chuẩn bị đầu tư và thiết kế thi công khi thực hiện đầu tư trong các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Các hệ thống thông tin đang hoạt động hoặc triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành cần được rà soát và có lộ trình chuyển đổi, nâng cấp phù hợp với quy định về áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 4. Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật công bố kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2011 và thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
– Như Điều 6;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng TW Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT;
– Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Bộ TT&TT:
+ Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
+ Cổng thông tin điện tử;
– Lưu: VT, ƯDCNTT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng


DANH MỤC

 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Công bố kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT

ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Số TT

Loại tiêu chuẩn

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên đầy đủ của tiêu chuẩn

Quy định áp dụng

1

Tiêu chuẩn về kết nối

1.1

Truyền siêu văn bản

HTTP v1.1

Hypertext Transfer Protocol version 1.1

Bắt buộc áp dụng

1.2

Truyền tệp tin

FTP

File Transfer Protocol

Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn

HTTP v1.1

Hypertext Transfer Protocol version 1.1

WebDAV

Web-based Distributed Authoring and Versioning

Khuyến nghị áp dụng

1.3

Truyền, phát luồng âm thanh/hình ảnh

RTSP

Real-time Streaming Protocol

Khuyến nghị áp dụng

RTP

Real-time Transport Protocol

Khuyến nghị áp dụng

RTCP

Real-time Control Protocol

Khuyến nghị áp dụng

1.4

Truyền thư điện tử

SMTP/MIME

Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions

Bắt buộc áp dụng

1.5

Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư

POP3

Post Office Protocol version 3

Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ

IMAP 4rev1

Internet Message Access Protocol version 4 revision 1

1.6

Truy cập thư mục

LDAP v3

Lightweight Directory Access Protocol version 3

Bắt buộc áp dụng

1.7

Dịch vụ tên miền

DNS

Domain Name System

Bắt buộc áp dụng

1.8

Dịch vụ nhóm tin tức

NNTP

Network News Transfer Protocol

Bắt buộc áp dụng

1.9

Giao vận mạng có kết nối

TCP

Transmission Control Protocol

Bắt buộc áp dụng

1.10

Giao vận mạng không kết nối

UDP

User Datagram Protocol

Bắt buộc áp dụng

1.11

Liên mạng LAN/WAN

IPv4

Internet Protocol version 4

Bắt buộc áp dụng

IPv6

Internet Protocol version 6

Khuyến nghị áp dụng

1.12

Mạng cục bộ không dây

IEEE 802.11g

Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g

Bắt buộc áp dụng

IEEE 802.11n

Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n

Khuyến nghị áp dụng

1.13

Truy cập Internet với thiết bị không dây

WAP v2.0

Wireless Application Protocol version 2.0

Bắt buộc áp dụng

1.14

Dịch vụ truy cập từ xa

SOAP v1.2

Simple Object Access Protocol version 1.2

Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn

WSDL v1.1

Web Services Description Language version 1.1

UDDI v3

Universal Description Discovery and Integration version 3

WMS v1.3.0

OpenGIS Web Map Service version 1.3.0

Bắt buộc áp dụng

1.15

Dịch vụ đồng bộ thời gian

NTP v3

Network Time Protocol version 3

Bắt buộc áp dụng

2

Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu

2.1

Ngôn ngữ định dạng văn bản

XML v1.0 (5th Edition)

Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition)

Bắt buộc áp dụng

XML v1/1

Extensible Markup Language version 1.1

2.2

Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử

ebXML v2.0

Electronic Business XML version 2.0

Bắt buộc áp dụng

2.3

Định nghĩa các lược đồ trong văn bản XML

XML Schema v1.0

XML Schema version 1.0

Bắt buộc áp dụng

2.4

Biến đổi dữ liệu

XSL v1.1

Extensible Stylesheet Language version 1.1

Bắt buộc áp dụng

2.5

Mô hình hóa đối tượng

UML v2.0

Unified Modelling Language version 2.0

Khuyến nghị áp dụng

2.6

Mô tả tài nguyên dữ liệu

RDF

Resource Description Framework

Khuyến nghị áp dụng

2.7

Trình diễn bộ kí tự

UTF-8

8-bit Universal Character Set (UCS)/Unicode Transformation Format

Bắt buộc áp dụng

2.8

Khuôn thức trao đổi thông tin địa lý

GML v3.2.1

Geography Markup Language version 3.2.1

Bắt buộc áp dụng

2.9

Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý

WFS v1.1.0

Web Feature Service version 1.1.0

Bắt buộc áp dụng

2.10

Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML

XMI v2.1

XML Metadata Interchange version 2.1

Khuyến nghị áp dụng

3

Tiêu chuẩn về truy cập thông tin

3.1

Chuẩn nội dung web

HTML v4.01

Hypertext Markup Language version 4.01

Bắt buộc áp dụng

3.2

Chuẩn nội dung web mở rộng

XHTML v1.1.

Extensible Hypertext Markup Language version  1.1

Bắt buộc áp dụng

3.3

Giao diện người dùng

CSS2

Cascading Style Sheets Language Level 2

Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

XSL v1.1

Extensible Stylesheet  Language version  1.1

3.4

Văn bản

(.txt)

Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc

Bắt buộc áp dụng

(.rtf) v1.8, v1.9.1

Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau

Bắt buộc áp dụng

(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7

Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc

Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn

(.doc)

Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc) phiên bản Word 1997-2003

(.odt) v1.0

Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.0

3.5

Bảng tính

(.csv)

Định dạng Comma Separated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau.

Bắt buộc áp dụng

(.xls)

Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls) phiên bản Excel 1997-2003

Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn

(.ods) v1.0

Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.0

3.6

Trình diễn

(.htm)

Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau

Bắt buộc áp dụng

(.pdf)

Định dạng Portable Document (.pdf): cho các bài trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc

Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn

(.ppt)

Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft phiên bản PowerPoint 1997-2003

(.odp) v1.0

Định dạng Open Document Presentation (.odp) phiên bản 1.0

3.7

Ảnh đồ họa

JPEG

Joint Photographic Expert Group (.jpg)

Bắt buộc áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn

GIF v89a

Graphic Interchange (.gif) version 89a

TIFF

Tag Image File (.tif)

PNG

Portable Network Graphics (.png)

3.8

Ảnh gắn với tọa độ địa lý

GEO TIFF

A standard Tagged Image File Format for GIS applications

Bắt buộc áp dụng

3.9

Phim ảnh, âm thanh

MPEG-1

Moving Picture Experts Group-1

Khuyến nghị áp dụng

MPEG-2

Moving Picture Experts Group-2

Khuyến nghị áp dụng

MP3

MPEG-1 Audio Layer 3

Khuyến nghị áp dụng

AAC

Advanced Audio Coding

Khuyến nghị áp dụng

3.10

Luồng phim ảnh, âm thanh

(.asf), (.wma), (.wmv)

Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv)

Khuyến nghị áp dụng

(.ra), (.ram), (.rm), (.rmm)

Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.ram), (.rm), (.rmm)

Khuyến nghị áp dụng

(.avi), (.mov), (.qt)

Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt)

Khuyến nghị áp dụng

3.11

Hoạt họa

GIF v89a

Graphic Interchange (.gif) version 89a

Khuyến nghị áp dụng

(.swf)

Định dạng Macromedia Plash (.swf)

Khuyến nghị áp dụng

(.swf)

Định dạng Macromedia Shockwave (.swf)

Khuyến nghị áp dụng

(.avi), (.mov), (.qt)

Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt)

Khuyến nghị áp dụng

3.12

Chuẩn nội dung cho thiết bị di động

WML v2.0

Wireless Markup Language version 2.0

Bắt buộc áp dụng

3.13

Bộ ký tự và mã hóa

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

Bắt buộc áp dụng

3.14

Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt

TCVN 6909:2001

TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin – Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit”

Bắt buộc áp dụng

3.15

Nén dữ liệu

Zip

Zip (.zip)

Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn

GNU Zip v4.3

GNU Zip (.gz) version 4.3

3.16

Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách

ECMA 262

ECMAScript version 3 (3rd Edition)

Bắt buộc áp dụng

3.17

Chia sẻ nội dụng web

RSS v1.0

RDF Site Summary Version 1.0

Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

RSS v2.0

Really Simple Syndication version 2.0

ATOM v1.0

ATOM version 1.0

Khuyến nghị áp dụng

3.18

Chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin điện tử

JSR 168

Java Specification Requests 168 (Portlet Specification)

Bắt buộc áp dụng

JSR 286

Java Specification Requests 286 (Portlet Specification)

Khuyến nghị áp dụng

WSRP v1.0

Web Services for Remote Portlets version 1.0

Bắt buộc áp dụng

WSRP v2.0

Web Services for Remote Portlets version 2.0

Khuyến nghị áp dụng

4

Tiêu chuẩn về an toàn thông tin

4.1

An toàn thư điện tử

S/MIME v3.2

Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2

Bắt buộc áp dụng

Open PGP

Open PGP

Khuyến nghị áp dụng

4.2

An toàn tầng giao vận

SSH v1.0

Secure Shell version 1.0

Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

SSH v2.0

Secure Shell version 2.0

SSL v3.0

Secure Socket Layer version 3.0

Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

TLS v1.2

Transport Layer Security version 1.2

4.3

An toàn truyền tệp tin

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer

Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn

FTPS

File Transfer Protocol over Secure Socket Layer

4.4

An toàn truyền thư điện tử

SMTPS

Simple Mail Transfer Protocol over Secure Socket Layer

Bắt buộc áp dụng

4.5

An toàn dịch vụ truy cập hộp thư

POPS

Post Office Protocol over Secure Socket Layer

Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn

IMAPS

Internet Message Access Protocol over Secure Socket Layer

4.6

An toàn dịch vụ DNS

DNSSEC

Domain Name System Security

Khuyến nghị áp dụng

4.7

An toàn tầng mạng

IPsec-IP ESP

Internet Protocol security với IP ESP

Bắt buộc áp dụng

4.8

An toàn thông tin cho mạng không dây Wi-fi

WPA2

Wi-fi Protected Access 2

Bắt buộc áp dụng

4.9

Giải thuật mã hóa

AES

Advanced Encryption Standard

Khuyến nghị áp dụng

3DES

Triple Data Encryption Standard

Khuyến nghị áp dụng

RSA

Rivest-Shamir-Adleman

Khuyến nghị áp dụng

4.10

Giải thuật chữ ký số

RSA

Rivest-Shamir-Adleman for Digital Signature

Bắt buộc áp dụng

4.11

Giải thuật băm cho chữ ký số

SHA-2

Secure Hash Algorithms-2

Khuyến nghị áp dụng

4.12

Giải thuật truyền khóa

RSA-KEM

Rivest-Shamir-Adleman-KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm

Bắt buộc áp dụng

4.13

Giải pháp xác thực người sử dụng

SAML v2.0

Security Assertion Markup Language version 2.0

Khuyến nghị áp dụng

4.14

An toàn trao đổi bản tin XML

XML Encryption Syntax and Processing

XML Encryption Syntax and Processing

Bắt buộc áp dụng

XML Signature Syntax and Processing

XML Signature Syntax and Processing

Bắt buộc áp dụng

4.15

Quản lý khóa công khai bản in XML

XKMS v2.0

XML Key Management Specification version 2.0

Khuyến nghị áp dụng

4.16

Giao thức an toàn thông tin cá nhân

P3P v1.0

Platform for Privacy Preferences Project version 1.0

Khuyến nghị áp dụng

4.17

Hạ tầng khóa công khai

PKI

Public Key Infrastructure

Khuyến nghị áp dụng

4.18

An toàn cho dịch vụ web

WS-Security v1.1

Web Services Security version 1.1

Khuyến nghị áp dụng

Tags: , , ,

Comments are closed.