List/Grid

Tag Archives: Vietnam Mission to the UN and the WTO at Geneva

Quyết định số 51/2009/QĐ-TTg ngày 08/04/2009

Quyết định số 51/2009/QĐ-TTg ngày 08/04/2009

Quyết định số 51/2009/QĐ-TTg ngày 08/04/2009 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phái đoàn đại diện thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ.