List/Grid

Tag Archives: Thông tư 199/2009/TT-BTC ngày 13/10/2009 quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các hộ nghèo;Thông tư 199/2009/TT-BTC ngày 13/10/2009;hỗ trợ giảm

Thông tư 199/2009/TT-BTC ngày 13/10/2009

Thông tư 199/2009/TT-BTC ngày 13/10/2009

Thông tư 199/2009/TT-BTC ngày 13/10/2009 quy định cơ chế tài chính thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các hộ nghèo.