List/Grid

Tag Archives: quyền sử dụng đất

Thông tư số 106/2010/TT-BTC do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày ngày 26/07/2010

Thông tư số 106/2010/TT-BTC do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày ngày 26/07/2010

Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/07/2010 hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.