List/Grid

Tag Archives: quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;Thông tư 234/2009/TT-BTC ;quỹ bình ổn giá xăng dầu;kinh do

Thông tư 234/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009

Thông tư 234/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009

Thông tư 234/2009/TT-BTC ngày 09/12/2009 hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.