List/Grid

Tag Archives: phí bảo vệ môi trường

Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009

Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009

Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 do Chính Phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008 của Chính phủ về Phí Bảo vệ Môi trường đối với Khai thác Khoáng sản.

Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008

Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008

Thông tư số 67/2008/TT-BTC ngày 21/07/2008 do Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/5/2008 của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008

Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008

Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008  quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định này là: đá, Fenspat, sỏi, cát, đất, than, nước khoáng thiên nhiên, sa khoáng than (ilmenit), các loại khoáng sản kim loại, quặng apatít, dầu thô và khí thiên nhiên. Đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là các tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoáng sản quy định tại Điều 2 Nghị định này.

Nghị định số 174/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/11/2007

Nghị định số 174/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/11/2007

Nghị định số 174/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29/11/2007 về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.