List/Grid

Tag Archives: nhóm bệnhđược quỹ bảo hiểm y tế thanh toán;Thông tư 11/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009;danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh

Thông tư 11/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009

Thông tư 11/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009

Thông tư 11/2009/TT-BYT ngày 14/08/2009 Ban hành danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnhđược quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.