List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 56/2010/NĐ-CP

Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010

Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010

Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật cư trú.