List/Grid

Tag Archives: Ia Grai và KBang

Nghị định số 39/2006/NĐ-CP ngày 21/04/2006

Nghị định số 39/2006/NĐ-CP ngày 21/04/2006

Nghị định số 39/2006/NĐ-CP ngày 21/04/2006 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính; thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai.