List/Grid

Tag Archives: Danh mục bổ sung giống cây trồng

Thông tư số 41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2011

Thông tư số 41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2011

Thông tư số 41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất và kinh doanh ở Việt Nam”.

Thông tư  số 70/2010/TT-BNNPTNT ngày  08/12/2010

Thông tư số 70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010

Thông tư  số 70/2010/TT-BNNPTNT ngày  08/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

Quyết định số 104/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 21 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 104/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 21 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 104/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 21 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.