List/Grid

Tag Archives: dài hạn Ngân Hàng phát triển Việt Nam và quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh.

Thông tư 24/2009/TT- NHNN ngày  14/12/2009

Thông tư 24/2009/TT- NHNN ngày 14/12/2009

Thông tư 24/2009/TT- NHNN ngày  14/12/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức,cá nhân vay vốn trung,dài hạn Ngân Hàng phát triển Việt Nam và quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh.