List/Grid

Tag Archives: dự án đầu tư ra nước ngoài

Dịch vụ đầu tư ra nước ngoài

Dịch vụ đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn từ Việt Nam ra nước ngoài để tiến hành các hoạt động đầu tư, nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận hoặc nhằm mục tiêu kinh tế- xã hội khác.