List/Grid

Tag Archives: dịch vụ chứng thực chữ ký số

Thông tư 08/2011/TT-BTTTT ngày 31/03/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 08/2011/TT-BTTTT ngày 31/03/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư 08/2011/TT-BTTTT ngày 31/03/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp giấy phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/07/2010 của Bộ Nội Vụ. Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Quyết định 40/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31/10/2008

Quyết định 40/2008/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31/10/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ – BTC do Bộ công thương ban hành ngày 31/10/2008  ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của bộ công thương.

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31/10/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31/10/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT Của Bộ Công thương ngày 31 tháng 10 năm 2008 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.