List/Grid

Tag Archives: Công giáo

Nghị định của Chính phủ số 22/2004/NĐ -CP

Nghị định của Chính phủ số 22/2004/NĐ -CP

Nghị định của Chính phủ số 22/2004/NĐ -CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc uỷ ban nhân dân các cấp