List/Grid

Tag Archives: cạnh tranh không lành mạnh

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11

Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 của Quốc Hội ban hành ngày 03/12/2004 quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh, bán hàng đa cấp.