List/Grid

Tag Archives: cấp hiệu

Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011

Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011

Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 do Bộ Tài chính ban hành Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan.

Nghị định 130/2004/NĐ-CP ngày 01-06-2004

Nghị định 130/2004/NĐ-CP ngày 01-06-2004

Nghị định 130/2004/NĐ-CP ngày 01-06-2004 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ quy định Cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân

Nghị định số 78/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 78/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/06/1997 quy định quân hiệu, cấp hiệu, lễ phục, quân kỳ, phù hiệu kiểm soát, biển công tác, cờ hiệu, giấy chứng minh của Bộ đội biên phòng

Nghị định số 160/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/10/2007

Nghị định số 160/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/10/2007

Nghị định số 160/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/10/2007 quy định cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Lực lượng Công an Nhân dân.

Nghị định số 52/2002/NĐ-CP

Nghị định số 52/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2002/nđ-cp ngày 29 tháng 4 năm 2002 về quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của quân đội nhân dân Việt Nam.