List/Grid

Tag Archives: cơ cấu tổ chức của Bộ y tế

Nghị định số 63/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/08/2012

Nghị định số 63/2012/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/08/2012

Nghị định 63/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Nghị định của Chính Phủ số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007

Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007

Nghị đinh số 188/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2007 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế.