List/Grid

Tag Archives: 95/2006/NĐ-CP

Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/09/2006

Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/09/2006

Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.