List/Grid

Tag Archives: 83/2009/NĐ-CP

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 do Chính Phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình.