List/Grid

Tag Archives: 81/2008/QĐ-BVHTTDL

Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/09/2008

Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/09/2008

Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 15/09/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.