List/Grid

Tag Archives: 79/2008/QĐ-BNN

Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN ngày 08/07/2008

Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN ngày 08/07/2008

Quyết định số 79/2008/QĐ-BNN ngày 08/07/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông. Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”.