List/Grid

Tag Archives: 77/2008/NĐ-CP

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/07/2008

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2008 Chính phủ ban hành  quy định về tổ chức, hoạt động  tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghếp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật.