List/Grid

Tag Archives: 75/2007/QĐ-TTg

Thông tư số liên tịch 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT ngày 22/9/2010

Thông tư số liên tịch 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT ngày 22/9/2010

Thông tư số liên tịch 142/2010/TTLT-BTC-BTTTT ngày 22/09/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.