List/Grid

Tag Archives: 73/2009/NĐ-CP

Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009

Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009

Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 do Chính Phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.