List/Grid

Tag Archives: 70/2000/NĐ-CP

Nghị định số 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 21 tháng 11 năm 2000 Về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng