List/Grid

Tag Archives: 69/2008/TTLT-BTC-BNV

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV ngày 23/07/2008

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV ngày 23/07/2008

Thông tư liên tịch số 69/2008/TTLT-BTC-BNV do Bộ Tài Chính phối hợp với Bộ Nội Vụ ban hành ngày 23/07/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 77/2008/QĐ-TTg ngày 10/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia.