List/Grid

Tag Archives: 69/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/12/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/12/2008

Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực