List/Grid

Tag Archives: 68/2009/TT- BCA

Thông tư 68/2009/TT- BCA ngày 30/11/2009

Thông tư 68/2009/TT- BCA ngày 30/11/2009

Thông tư 68/2009/TT- BCA ngày 30/11/2009 quy định danh mục bí mật Nhà nước độ mật của học viện chính trị- hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.