List/Grid

Tag Archives: 60/2008/TT-BTC

Thông tư số  60/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2008

Thông tư số 60/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2008

Thông tư số 60/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 04/07/2008 hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các cấp