List/Grid

Tag Archives: 46/2009/TTLT-BTC-BCA

Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11/03/2009

Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11/03/2009

Thông tư liên tịch số 46/2009/TTLT-BTC-BCA ngày 11/03/2009 của Bộ Tài Chính – Bộ Công An ban hành hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.