List/Grid

Tag Archives: 44/2010/NĐ-CP

Nghị định số 44/2010/NĐ-CP ngày 20/04/2010

Nghị định số 44/2010/NĐ-CP ngày 20/04/2010

Nghị định số 44/2010/NĐ-CP ngày 20/04/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ – tập đoàn dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ.