List/Grid

Tag Archives: 40/1999/NĐ-CP

Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23-06-1999

Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23-06-1999

Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23-06-1999 của Chính phủ quy định về Nhiệm vụ, Quyền hạn, Tổ chức
và Trang bị của Công an xã