List/Grid

Tag Archives: 39/2009/TT-BTC

Thông tư số 39/2009/TT-BTC ngày 03/03/2009

Thông tư số 39/2009/TT-BTC ngày 03/03/2009

Thông tư số 39/2009/TT-BTC ngày 03/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu đãi.