List/Grid

Tag Archives: 28/2000/NĐ-CP

Nghị định số 28/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 28/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 28/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 04 tháng 8 năm 2000 về việc Thành lập Thị trấn thuộc các huyện Thốt Nốt, Ô Môn và Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ