List/Grid

Tag Archives: 27/1999/NĐ-CP

Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20-04-1999

Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20-04-1999

Nghị định số 27/1999/NĐ-CP ngày 20-04-1999 của Chính Phủ hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý Tài chính và Hạch toán Kinh doanh đối với Doanh nghiệp Nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định số 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ