List/Grid

Tag Archives: 25/2010/TT-BTTTT

Thông số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15/11/2010

Thông số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15/11/2010

Thông số 25/2010/TT-BTTTT ngày 15/11/2010 của Bộ Thông tin Truyền Thông quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.