List/Grid

Tag Archives: 207/2004/NĐ-CP

Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ Quy định Chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước