List/Grid

Tag Archives: 195/2010/TT-BTC

Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010

Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010

Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 hướng dẫn việc xử lý hàng hóa tồn đọng trong kho ngoại quan.