List/Grid

Tag Archives: 191/2004/NĐ-CP

Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ngày 18-11-2004

Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ngày 18-11-2004

Nghị định số 191/2004/NĐ-CP ngày 18-11-2004 của Chính phủ Quy định Quản lý hoạt động Thuỷ sản của tàu cá Nước ngoài trong vùng Biển của Việt Nam