List/Grid

Tag Archives: 19/10/2007

Nghị định số 156/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày  19/10/2007

Nghị định số 156/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/10/2007

Nghị định số 156/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày  19/10/2007 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.