List/Grid

Tag Archives: 17/2010/TT-BKH

Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/07/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/07/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 2/07/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng.