List/Grid

Tag Archives: 17/2009/TT- BYT

Thông tư 17/2009/TT- BYT ngày 25/09/2009

Thông tư 17/2009/TT- BYT ngày 25/09/2009

Thông tư 17/2009/TT- BYT ngày 25/09/2009 hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ Trưởng cơ quan y tế.