List/Grid

Tag Archives: 16/2009/TT-BKHCN

Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009

Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009

Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 02/06/2009 do Bộ Khoa Học & Công Nghệ ban hành quy định hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường.