List/Grid

Tag Archives: 148/2004/nđ-cp

Nghị định số 148/2004/NĐ-CP

Nghị định số 148/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 148/2004/nđ-cp ngày 23 tháng 7 năm 2004 về sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 nghị định số 158/2003/nđ-cp ngày 10 tháng 12 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng