List/Grid

Tag Archives: 148/1006/NĐ-CP

Nghị định số 148/1006/NĐ-CP ngày 04/12/2006

Nghị định số 148/1006/NĐ-CP ngày 04/12/2006

Nghị định số 148/1006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định về Vành đai an toàn và việc quy hoạch, xây dựng, quản lý, bảo vệ Vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ.